ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಘಟನೆಗಳು

  1. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಐಜಿಎಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
  2. ಅಪ್ರೈಜಿಎಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
  3. ಐಜಿಎಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
  4. ICANN - 72 ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
  5. APTLD - 81 ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
  6. APSIG ಏಷ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ